POWSTRZYMAJMY EUROPEJSKĄ STRATEGIĘ LGBT!

Komisja Europejska planuje, by związki osób tej samej płci zawarte w innym kraju Unii, był uznawane prawnie także w Polsce.
Potrzeba szybkiej i zdecydowanej reakcji polskich rodzin!

STOP OFENSYWIE PRAWNEJ LGBT!

Komisja Europejska planuje, by związki osób tej samej płci zawarte w innym kraju Unii, był uznawane prawnie także w Polsce.
Potrzeba szybkiej i zdecydowanej reakcji polskich rodzin!

OCHROŃMY POLSKIE MAŁŻEŃSTWA!

W świetle nowego unijnego dokumentu – „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”, w perspektywie najbliższych lat Komisja Europejska będzie dążyła do zmuszenia wszystkich państw członkowskich do uznawania związków jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii.

Jeśli do tego dojdzie Polska będzie musiała uznać związki homoseksualne zawierane za granicą. Ale to nie wszystko: będzie zmuszona zaakceptować adopcje dzieci przeprowadzone w innych krajach przez takie pary. De facto będzie oznaczało to zrównanie statusu związków homoseksualnych z rodzinami.

Organy europejskie cały czas wywierają presję na polski rząd w tej kwestii. W niedawnym komunikacie Europejskiego Komitetu Regionów znajdują się, np. zachęty do:

  • przejmowania przez samorządy lokalne wiodącej roli w ustalaniu strategii politycznych przyjaznych dla osób LGBTIQ, gdy rządy krajowe tego nie czynią;
  • uznawania legalnego rodzicielstwa par tej samej płci, mimo że w prawie krajowym nie ma takich przepisów.

Dlatego tak ważna jest zdecydowana reakcja polskiego rządu w tej sprawie!

CO ZAWIERA STRATEGIA WSPARCIA RUCHU LGBTIQ?

WALKA Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB LGBTIQ

Komisja zapowiada wykorzystanie środków finansowych oraz unijnych programów, by promować pełną akceptację dla opinii i postaw osób należących do mniejszości seksualnych.

Miejscami szczególnie narażonymi na ideologiczną presję będą szkoły i zakłady pracy.

Urzędnicy unijni zamierzają również oddziaływać na instytucje kultury i sportu.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB LGBTIQ

Komisja podejmie działania na rzecz rozszerzenia listy „europrzestępstw” o przestępstwa z nienawiści i nawoływania do nienawiści skierowane przeciwko osobom LGBTIQ.

Przykładowo, samo mówienie o „ideologii LGBT” czy „ideologii gender” jest traktowane jako mowa nienawiści.

Tego typu działania będą prowadziły do cenzurowania w internecie konserwatywnych i prorodzinnych treści.

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTW "INKLUZYWNYCH"

Komisja będzie dążyła do tego, by zmusić kraje członkowskie do uznawania „małżeństw” homoseksualnych i adopcji dzieci przez takie pary, jeśli miało to miejsce w innym państwie wspólnoty.

DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOŚCI OSÓB LGBTIQ

Komisja zapowiada wsparcie takich działań nie tylko w krajach członkowskich, ale także i na całym świecie.

POTRZEBA SZYBKIEJ REAKCJI POLSKICH RODZIN!

Osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż polskiego prawa rodzinnego zapisanego w Konstytucji oraz rozwiniętego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zaapelujmy zatem do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby polski rząd przedstawił jasne stanowisko wobec takiego uderzenia w tożsamość małżeństwa.

Mamy już niewiele czasu, aby przygotować się na ideologiczną ofensywę i zabezpieczyć wyjątkowy status rodziny.

Potrzebny jest zdecydowany ruch wyprzedzający presję Komisji Europejskiej.

Dlatego bardzo prosimy o podpis pod poniższym apelem.

Apel w obronie polskich rodzin!

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier RP

Szanowny Panie Premierze,

apeluję do Pana o interwencję w związku z kolejnymi działaniami unijnych organów, mającymi na celu ideologiczne podporządkowanie Rzeczypospolitej pomysłom Brukseli.

W listopadzie 2020 r. Komisja Europejska w komunikacie zatytułowanym „Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025” przedstawiła strategię działań mających wzmocnić pozycję przedstawicieli ruchu LGBT w całej Unii Europejskiej.

W zapowiadającym tę strategię orędziu, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła lokalne samorządy, które opowiedziały się przeciwko homoseksualnej agendzie, mianem „stref pozbawionych człowieczeństwa”, na które nie ma miejsca „w naszej Unii”.

Zapewniła również, że będzie zabiegać o wzajemne uznawanie w ramach państw UE zmian w prawie rodzinnym, przyznających osobom o skłonnościach homoseksualnych nienależne przywileje, w tym prawo do adopcji dzieci.

Komisja przypomniała o regulacji „mowy nienawiści” i zapowiedziała zmianę listy „przestępstw unijnych”, tak by obejmowała również przestępstwa z nienawiści i nawoływanie do nienawiści przeciwko osobom LGBT.

Wprowadzenie sugerowanych zmian może doprowadzić do sytuacji, w której penalizowane będzie każde zachowanie, które zostanie uznane za „homofobiczne” czy „transfobiczne”, jak np. sprzeciw wobec przyznania związkom homoseksualnym tych samych praw, którymi cieszy się rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny, zwłaszcza zaś prawa do adopcji dzieci.

Ta inicjatywa poszerzenia listy „przestępstw unijnych” ma w sposób szczególny chronić postulaty ruchu LGBT i stanie się narzędziem ataku na tradycyjną rodzinę i rodzicielstwo.

Wywierana przez nowe prawo presja na osoby o konserwatywnych poglądach, a także wzrastająca niejasność, które zachowania są dozwoloną krytyką, a które już „przestępstwem z nienawiści”, będą w rzeczywistości wykluczać z debaty publicznej osoby niezgadzające się z oficjalnym unijnym „nauczaniem” w sprawach światopoglądowych.

Dlatego potrzebna jest w tej sprawie stanowcza reakcja polskiego rządu: zajęcie jednoznacznego stanowiska, że Polska nie zamierza realizować zawartych w „Strategii” postulatów oraz będzie trwała niezmiennie przy konstytucyjnej definicji małżeństwa.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ organy unijne produkują kolejne dokumenty, w których m.in. domagają się od samorządów wsparcia środowisk LGBT, nawet wbrew przepisom ogólnokrajowym.

Apeluję zatem o wyrażenie sprzeciwu wobec próby przeforsowania na gruncie Unii Europejskiej przepisów, które mogą poważnie zagrażać roli małżeństwa i rodziny opartego na nierozerwalnym związku kobiety i mężczyzny, a także na jakości
debaty publicznej i wolności słowa.

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 8009 osób!

Udostępnij na:

Facebook
Twitter

© Centrum Życia i Rodziny 2024